כתובת ה IP שלך היא:3.237.178.91

מתרגם לכם מג'יבריש לעברית


מתרגם מג'יבריש לעברית
נסו לדוגמא ללחוץ כאן
800 âøí ÷îç îìà 400 âøí ÷îç ììçí 4 âø ùîøéí éáùéí 35 âøí îìç éí ìà îòåáã 430 âøí ùàåø ... 600 âøí îéí ôåùøéí (îîìéõ ìòøáá òí äùàåø ìôðé ääåñôä ì÷îç) 70 âøí âøòéðé ãìòú 40 âø âøòéðéí ùçåøéí çùåá ùäùàåø éäéä áèîô äçãø ìôðé úçéìä äòáåãä. ìùéí áîé÷ñø ë 10 ã÷åú îúôéç 4 ùòåú (àå òã äëôìú äðôç) îçì÷ ìùðéí, îðéç òì úáðéåú åîúôéç òåã ùòúééí àåôä á220 îòìåú ë27 ã÷åú àå òã ùéù öìéì çìåì áúçúéú äìçí áòú ä÷ùä òìéåøàä/é òåã

לוח קטנועים לוח אופנועים | איש דיגיטלי | כתובת דומיין בעברית IND | מה כתובת ה IP שלי ? | למה הקורונה מרווה ? |

xnet